Statuten Aero-Kiewit vzw

De algemene vergadering van de vzw AËRO-KIEWIT, met identificatienummer 4108/78, heeft in haar vergadering van 14 december 2004 beslist om de statuten van de VZW aan te passen.

Ingevolge deze aanpassingen, luidt de tekst van de statuten, vanaf heden, als volgt:

Naam, rechtsvorm, duur, zetel

Artikel 1

De vereniging heeft als benaming “AERO-KIEWIT vzw”.

Ze betreft een vereniging zonder winstoogmerk, met identificatienummer 4108/78, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 en de latere wijzigingen ervan.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te 3500 Hasselt, Luchtvaartstraat 100, gelegen in het gerechtelijke arrondissement Hasselt.

Hij kan, bij beslissing van de Raad van Bestuur, worden verplaatst naar iedere plaats in België.

Doel en activiteiten

Artikel 3

De vereniging stelt zich tot doel de burgerlijke luchtvaart en de vliegsport, in al hun vormen, inclusief valschermspringen, te laten beoefenen, te onderrichten, te bevorderen en te promoten; het operationeel houden van het vliegveld te Kiewit-Hasselt, zijnde het oudste vliegveld van België en het behoud van historische vliegtuigen aldaar, zowel hun vliegactiviteiten als tentoonstelling ervan in het kader van de luchtvaartgeschiedenis.

De VZW drijft geen nijverheids- of handelszaken en beoogt niet enig materieel voordeel te verschaffen aan haar leden.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, verkrijgen, bezitten en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke zekerheden op uitoefenen.

De VZW kan, te dien einde, zich aansluiten bij of samenwerken met alle andere verenigingen, instellingen of organisaties welke hetzelfde of gelijkaardig doel nastreven, en dit zowel op gewestelijk, nationaal als internationaal vlak.

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten ten alle tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële en niet-winstgevende doelstellingen.

Bij al deze activiteiten zal de clubgeest primeren, met name: het gebruik door de leden van al de eigendommen en faciliteiten van de vereniging zal zoveel mogelijk bevorderd worden.

Vooral wat betreft de vliegtuigen, zal een politiek gevolgd worden die het volgende beoogt: de vereniging zo goed mogelijk uitrusten; het gebruik door de leden van de vliegtuigen die eigendom zijn van de vereniging zoveel mogelijk stimuleren; ieder lid zoveel mogelijk betrekken met de werking van de vereniging.

Lidmaatschap

Artikel 4

De VZW bestaat uit:

a) Gewone leden: ten getale van minstens 5. Zij hebben stemrecht.

b) Afgevaardigden: telkens één van het provinciebestuur van Limburg, het stadsbestuur van Hasselt en het gemeentebestuur van Zonhoven, zo deze besturen dit wensen. Zij hebben stemrecht.

c) Toetredende leden: zij wiens schriftelijke aanvraag tot aansluiting aanvaard is door de Raad van Bestuur en het lidgeld, omgedeeld in zoveel twaalfden als het aantal nog resterende maanden van het lopende jaar, betaald hebben.

d) Ereleden: het erelidmaatschap kan door de Raad van Bestuur verleend worden aan ontslagnemende, gewone leden en/of personen die bijzondere verdiensten hadden, hebben of kunnen hebben voor de VZW.

Het staat hen vrij een vrijwillige bijdrage te betalen.

Zij kunnen met een vliegtuig van de VZW meevliegen aan de geldende prijs per minuut.

De Raad van Bestuur beslist over duur en hernieuwing van het erelidmaatschap.

Artikel 5

De jaarlijkse bijdrage voor gewone en toetredende leden wordt, op voorstel van de Raad van Bestuur vastgesteld door de Algemene Vergadering. De maximumbijdrage bedraagt 500,00 EUR per jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december.

Behoudens indien men te kennen geeft het aangevraagde lidmaatschap niet te willen verlengen, is na uiterlijk één jaar toetredend lidmaatschap, buiten het jaarlijks lidgeld, een door de Raad van Bestuur vastgestelde eenmalige toetredingsbijdrage verschuldigd voor gebruik van het bestaand patrimonium.

Alvorens een vliegtuig of de infrastructuur van de VZW mag gebruikt worden, dient een lid een door de Raad van Bestuur vastgestelde waarborgsom voor te verrichten werkzaamheden te storten, alsmede een provisie voor betaling van de huur van het toestel.

Artikel 6

Elke aanvraag tot aansluiting dient aanvaard te worden door de Raad van Bestuur die discretionair beslist bij gewone meerderheid, zonder motiveringsplicht.

Vanaf deze aanvaarding van de aanvraag tot aansluiting is men, mits betaling van het verschuldigde lidgeld voor het lopende jaar, toetredend lid.

Toetredende leden kunnen door de Algemene Vergadering aanvaard worden als gewoon lid na minimaal één jaar lidmaatschap, uitvoering van de verschuldigde betalingen en enkel op voorstel van de Raad van Bestuur.

Artikel 7

Door het feit van aansluiting bij de vereniging, verplichten de leden zich haar statuten, het reglement van inwendige orde en eventueel andere reglementen na te leven.

Beëindiging lidmaatschap

Artikel 8

De voorwaarden voor het uittreden van leden zijn geregeld bij art. 12 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, door onderhavige statuten en door de bepalingen van het reglement van inwendige orde.

Het ontslag van een lid wordt schriftelijk betekend aan de Secretaris, die daarvan kennis geeft aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Wordt geacht ontslag te nemen, het lid dat de jaarlijkse bijdragen niet betaald heeft vóór de jaarlijkse Algemene Vergadering of niet in regel is met andere financiële verplichtingen t.o.v. de VZW vóór de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Op voorstel van de Raad van Bestuur en op gemotiveerd verslag van deze laatste, kan de Algemene Vergadering met twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden beslissen een lid voor de duur van hoogstens 3 maanden te schorsen of definitief uit te sluiten.

De Algemene Vergadering.

Artikel 9

De Algemene Vergadering bestaat uit de stemgerechtigde leden van de VZW, die elk één stem hebben.

Toetredende leden en ereleden mogen de samenkomsten van de Algemene Vergadering bijwonen, doch hebben geen stemrecht en hun aanwezigheid is niet bepalend voor het berekenen van een vereist quorum.

Artikel 10

De volgende bevoegdheden kunnen enkel door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

  1. De wijziging van de statuten;
  2. De benoeming en de afzetting van de bestuurders.
  3. De benoeming en de afzetting van commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend. De commissarissen brengen van hun nazicht der rekeningen verslag uit op de gewone Algemene Vergadering.
  4. De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.
  5. De goedkeuring van de begroting en van de rekening.
  6. De ontbinding van de vereniging.
  7. De uitsluiting van een lid.
  8. De omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
  9. Alle gevallen waarin de wet en de statuten een beslissing van de algemene vergadering vereisen.

Artikel 11

De gewone Algemene Vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen door de Raad van Bestuur in de loop van de maand februari.

De Algemene Vergadering dient eveneens bijeengeroepen te worden in de gevallen, bepaald door de wet of de statuten of wanneer tenminste één vijfde van de stemgerechtigde leden het vraagt.

Artikel 12

De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden gehouden in het lokaal van de VZW of op de plaats die vermeld wordt in de uitnodiging.

De leden worden voor de Algemene Vergadering opgeroepen door de Secretaris, handelend in opdracht en in naam van de Raad van Bestuur.

De leden worden tenminste 8 dagen op voorhand opgeroepen voor de Algemene Vergadering, hetzij per gewone brief door de post of op een andere wijze bezorgd aan het door het lid opgegeven adres of aan persoon afgegeven, hetzij per elektronische post alsook door aanplakking in het verenigingslokaal.

De agenda wordt bij de oproeping gevoegd, waarbij elk voorstel, dat ondertekend is door minstens één twintigste van de leden, op de agenda gebracht wordt.

Artikel 13

De stemgerechtigde leden kunnen op de Algemene Vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden door een ander stemgerechtigd lid. Een lid mag maximum één volmacht dragen.

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de wet of de statuten zulks anders bepalen.

Over een wijziging van de statuten kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer tenminste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een wijziging van de statuten kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met bovenvermelde meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of door geheime stemming wanneer het over personen gaat of wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden het vraagt.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Bij verkiezing van bestuurders, dient elke kandidaat de helft plus één van de uitgebrachte stemmen te behalen.

Wanneer bij die eerste stemronde niet zoveel kandidaten als er vrije mandaten zijn de helft plus één van de stemmen behalen, volgt een tweede stemronde waarbij kan gekozen worden tussen de nog niet verkozen kandidaten.

Wanneer na die tweede stemronde nog niet alle vrije mandaten toegewezen kunnen worden aan kandidaten die de helft plus één der uitgebrachte stemmen behaalden, worden de mandaten, tot het minimum aantal bestuurders bereikt is, toegewezen aan de kandidaten die in de tweede stemronde de eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen behaalden.

Artikel 14

Van de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering worden verslagen opgesteld die geboekt worden in een register dat bewaard wordt op de zetel van de vereniging.

Het kan aldaar geraadpleegd worden, zonder verplaatsing, door alle leden van de vereniging die het wensen.

Bestuur en dagelijks bestuur.

Artikel 15

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit:

a) minimum 5 en maximum 7 leden, gekozen door de Algemene Vergadering uit de gewone leden.

b) de in artikel 4 b bedoelde afgevaardigden.

Om verkiesbaar te zijn, moet een lid van de VZW minstens één jaar gewoon lid zijn.

Minstens 2 mandaten zijn voorbehouden aan leden met een PPL-vergunning en minstens 2 mandaten aan leden met een ULM-vergunning.

Het mandaat van een verkozen bestuurder duurt 4 jaar, met de omstandigheid dat om de twee jaar de helft van de mandaten vervalt.

Om de 2 jaar worden, tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering bestuurdersverkiezingen gehouden voor invulling van de op dat ogenblik verstrijkende 4-jarige mandaten. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer een mandaat openvalt vóór het verstrijken van de termijn van 4 jaar, kunnen tussentijdse bestuurdersverkiezingen worden georganiseerd voor aanduiding van een nieuwe bestuurder voor de resterende duur van het opengevallen mandaat.

Het mandaat van een afgevaardigde van een bestuur duurt 4 jaar en is hernieuwbaar.

Artikel 16

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen als bestuurder door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter.

Een bestuurder die 3 opeenvolgende vergaderingen zonder verwittiging afwezig is, kan beschouwd worden als ontslagnemend.

Bestuurders kunnen ten alle tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering, eventueel op voorstel van de Raad van Bestuur.

Artikel 17

De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als nodig voor goed beheer van de VZW, na oproeping door de Voorzitter, met een minimum van 6 vergaderingen per jaar.

Er dient een vergadering van de Raad van Bestuur te worden gehouden binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van 2 bestuurders.

Voor vergaderingen van de Raad van bestuur wordt geen presentiegeld uitgekeerd.

Artikel 18

De Raad van Bestuur kan slechts geldig vergaderen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig is. Voor vaststelling van dit quorum worden de afgevaardigden van de besturen niet meegerekend.

Wanneer, bij vaststelling van onmogelijkheid tot geldig vergaderen wegens onvoldoend aantal aanwezige bestuurders, na een tweede oproeping niet de helft der bestuurders aanwezig is, kan toch geldig beraadslaagd en beslist worden, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.

Artikel 19

De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige bestuurders. De stemming moet geheim zijn indien een bestuurder erom verzoekt.

Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, belang heeft bij een beslissing van de Raad van Bestuur, dient hij zulks vóór de besluitvorming aan de andere bestuurders mede te delen. Hij mag de beraadslaging bijwonen doch niet deelnemen aan de stemming.

Intern bestuur – externe vertegenwoordiging

Artikel 20

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de VZW, met uitsluiting van de handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de Algemene Vergadering bevoegd is.

Artikel 21

De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een Voorzitter, een Ondervoorzitter, een Secretaris en een Penningmeester en zulks voor de duur van 2 jaar.

Elke verkozen bestuurder neemt een deel van de bestuurstaken op zich.

De Raad van Bestuur stelt daartoe een taakverdeling op, die echter niet aan derden kan worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze openbaar is gemaakt.

Artikel 22

De Raad van Bestuur kan een welbepaald deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meer gevolmachtigde leden of niet-leden, die enkel mogen handelen binnen de grenzen van hun opdracht, die nooit betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de VZW, in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.

De VZW wordt in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door 2 bestuurders die gezamenlijk handelen, in opdracht van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak, alsook de externe vertegenwoordiging voor wat betreft dat dagelijks bestuur kan door de Raad van Bestuur worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of lid.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, moet worden gespecificeerd of deze personen alleen of gezamenlijk of als college kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat bestuur betreft.

De Voorzitter of de Secretaris zijn gemachtigd om de handelingen te verrichten die nodig zijn voor neerlegging en bekendmaking van stukken waarvan neerlegging en/of bekendmaking vereist is.

Bij gebrek aan wettelijke omschrijving van wat “dagelijks bestuur” omvat, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale van gang van zaken van de VZW te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgische Staatsblad te worden bekend gemaakt. Uit de stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Boekhouding en toezicht

Artikel 23

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Ieder jaar legt de Raad van Bestuur de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook de begroting voor het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig artikel 17 van de VZW-wet en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

Zolang de VZW de drempelbedragen die vermeld zijn in artikel 17 §5 van deze wet niet overschrijdt, benoemt de Algemene Vergadering 2 commissarissen voor de controle van de financiële toestand.

Wanneer de VZW die drempelbedragen wel overschrijdt, wordt de controle opgedragen aan een commissaris, te benoemen door de Algemene Vergadering onder de leden van het Nationaal Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Intern reglement

Artikel 24

Een reglement van inwendige orde, opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering, omschrijft nauwkeurig de werking van de vereniging en kan alles regelen wat er niet voorzien is in de onderhavige statuten.

Dit reglement kan gewijzigd worden door de Raad van Bestuur, bekrachtigd door de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Ontbinding

Artikel 25

De Algemene Vergadering kan over de ontbinding van de vereniging alleen geldig beraadslagen en besluiten onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel van de vereniging.

Ingeval de Algemene Vergadering tot ontbinding beslist, benoemt zij één of meer vereffenaars.

Het actief van de vereniging zal, na aanzuivering van het passief, overgemaakt worden aan het gemeentebestuur van Zonhoven, eigenaar der gronden.

Artikel 26

Deze nieuwe statuten vervangen alle voorgaande statuten.