Intern Reglement Aero-Kiewit vzw

ARTIKEL 1: ALGEMENE INLEIDING

Deze reglementen vullen de hierna volgende voorschriften aan:

 • De internationale luchtvaartregels,
 • De wetten, Koninklijke Besluiten en Ministeriële Besluiten ter regeling van het luchtverkeer op het Belgisch grondgebied en de voorschriften van het Bestuur van de Luchtvaart of gelijk welk bestuurlijk organisme dat verantwoordelijk is voor de luchtveiligheid.

De leden van Aero-Kiewit vzw zijn verplicht zich op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen van deze externe en interne voorschriften, alsook van de bepalingen die opgenomen werden in de Milieuvergunning.

Elk lid van Aero-Kiewit vzw ontvangt een exemplaar van het Intern Reglement. Betaling van lidmaatschap houdt aanvaarding van dit Intern Reglement in.

ARTIKEL 2: GEBRUIK VLIEGTUIGEN / INFRASTRUCTUUR

Enkel de leden van Aero-Kiewit vzw die de procedure, zoals beschreven onder Art. 5 hebben gevolgd, mogen van de vliegtuigen en de infrastructuur van Aero-Kiewit vzw gebruik maken.

ARTIKEL 3: AFSTANDSVLUCHT

De afstandsvlucht, die moet afgelegd worden voor het bekomen van een geldige vliegvergunning Internationaal, moet solo uitgevoerd worden onder controle van de vliegveldoverste / instructeur bij start en aankomst.

ARTIKEL 4: (…)

ARTIKEL 5: TESTS EN RE-CHECKS

Elke piloot moet regelmatig blijven trainen. Een onaangekondigde test kan afgenomen worden door afgevaardigden van het Bestuur van de Luchtvaart, of door een instructeur van Aero-Kiewit vzw, indien daarvoor reden bestaat.

Bovendien is elke piloot, die 2 maanden of méér niet meer met een bepaald type club-vliegtuig (bv. C152, C172) gevlogen heeft, verplicht toestemming te bekomen van een door Aero-Kiewit vzw aangestelde instructeur alvorens opnieuw met dat type vliegtuig te mogen vliegen.

ARTIKEL 6: PRAKTISCHE OPLEIDING

De opleiding van leden leerling-piloten gebeurt op daartoe door de Raad van Bestuur bestemde vliegtuigen.

Voortgezette opleiding op grotere vliegtuigen kan slechts aangevangen worden nà het bekomen van een geldige vliegvergunning. De Raad van Bestuur bepaalt welk toestel hiervoor in aanmerking komt en hoeveel uren instructie minimaal vereist zijn om naar een volgend, complexer toestel te kunnen overstappen. De door Aero-Kiewit vzw aangestelde instructeur kan uiteraard voor elke individuele leerling-piloot bepalen of dit minimum aantal uren voldoende is. Zijn beslissing zal door zijn mede-instructeurs gerespecteerd worden en kan enkel na overleg met de hoofdinstructeur herzien worden.

Voor elk afwijkend type vliegtuig moet een piloot met een door Aero-Kiewit vzw aangestelde instructeur de voorgeschreven procedures doorlopen en van deze instructeur een schriftelijke en door hem getekende toestemming verkrijgen.

ARTIKEL 7: INSTRUCTIE / INSTRUCTEURS

De Raad van Bestuur van Aero-Kiewit vzw stelt instructeurs aan die over door het Bestuur van de Luchtvaart opgelegde kwalificaties en brevetten beschikken.

De instructeurs mogen enkel leden instructie geven.

Er mag enkel met daartoe bestemde vliegtuigen van Aero-Kiewit vzw instructie gegeven worden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toelating van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur van Aero-Kiewit vzw kan instructeurs tijdelijk of definitief als instructeur schorsen zo zij de veiligheidsregels of de regels van het Intern Reglement niet respecteren of tegen het belang van Aero-Kiewit vzw of tegen het belang van zijn leden handelen.

ARTIKEL 8: TOELATINGEN

Elke piloot, welk brevet hij ook bezit, mag slechts onder toezicht van de vliegveldoverste landen, opstijgen of zich op het vliegveldterrein bewegen en dit ongeacht met welk toestel (privé- of club).

Piloten die met een clubtoestel wensen te vliegen, moeten minimum €150 op hun provisierekening bij Aero-Kiewit vzw hebben staan.

Clubvliegtuigen mogen slechts met minstens twee personen in of uit de loodsen verplaatst worden.

ARTIKEL 9: VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TOESTEL & INFRASTRUCTUUR

Elke piloot is verantwoordelijk voor het clubvliegtuig dat hij gebruikt, vanaf de inschrijving in het luchthavenboek tot (naargelang het geval) aan de overdracht aan een andere piloot of na de berging ervan in de loods.

De piloot die een vliegtuig gebruikt heeft dient dit te bergen in de loods en deze af te sluiten, behalve indien de volgende gebruiker van het toestel aanwezig is, tenzij anders opgedragen door de vliegveldoverste.
Startblokken, panelen, enz… dienen na de laatste vlucht of na gebruik op de daartoe voorziene plaatsen te worden teruggeplaatst door de gebruiker.

Toestellen en/of materiaal die/dat voor het gebruik van het betrokken vliegtuig werden uit de loods gehaald, moeten terug in de loods geplaatst worden vooraleer te vertrekken.

Gebruik van clubvliegtuigen en alle andere clubmaterialen dient steeds volgens het begrip ���goede huisvader“ te gebeuren.

ARTIKEL 10: EIGEN RISICO – SCHADE AAN CLUBGOEDEREN – VERZEKERING PASSAGIERS – SCHADE AAN DERDEN

Eigen risico

Het gebruik van vliegtuigen en infrastructuur van Aero-Kiewit vzw door de leden-piloten in hoedanigheid van bestuurder geschiedt op eigen risico m.b.t. persoonlijke schade door ongeval.

Schade aan clubgoederen

Elk lid van Aero-Kiewit vzw is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij toebrengt aan de vliegtuigen of de infrastructuur van Aero-Kiewit vzw, voor zover die schade niet door een verzekering ten laste wordt genomen.

Verzekering passagiers

Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat elke piloot in principe aansprakelijk is voor de schade die hij aan passagiers toebrengt. Voor zover de clubtoestellen door Aero-Kiewit vzw verzekerd zijn voor schade aan passagiers, is iedere piloot zelf aansprakelijk voor het gedeelte van de schade dat niet door de verzekeringspolis zou gedekt zijn.

Overeenkomstig de Conventie van Genève is elke meevliegende passagier in een vliegtuig van Aero-Kiewit vzw verzekerd tegen schade bij ongeval volgens de polis van het betreffende toestel. Voor eventuele meerschade kan Aero-Kiewit vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

Schade aan derden

Elke piloot is aansprakelijk voor schade, aan derden toegebracht, voor zover die schade niet is gedekt door de polis van de verzekeringsmaatschappij aangesteld en betaald door Aero-Kiewit vzw.

Blijkt echter, dat deze maatschappij omwille van een gebeurlijke fout van de gezagvoerder of van één der passagiers, niet of slechts gedeeltelijk tussenkomt in de schade, dan zijn deze gezagvoerder of zijn passagier(s) aansprakelijk in geval van vordering door derden.

Algemeen

Voor vluchten naar het buitenland moeten vooraf de verzekeringsvereisten van de te overvliegen landen gevolgd worden.

ARTIKEL 11: CHECKS VOOR VERTREK

De piloot moet de toestand van het vliegtuig onderzoeken vóór er gebruik van te maken, d.w.z. een volledige external en internal check uitvoeren volgens de daartoe voorgeschreven procedures in de voor elk toestel bestaande flight-manual.

De tijdens deze checks of tijdens de vlucht vastgestelde gebeurlijke gebreken of tekortkomingen moeten onmiddellijk aan de verantwoordelijke voor het onderhoud van de vliegtuigen of aan de vliegveldoverste worden meegedeeld, alsook in het daartoe voorziene boek worden genoteerd.

ARTIKEL 12: OVERTREDINGEN VOORSCHRIFTEN LUCHTVERKEER

Alle overtredingen van de voorschriften betreffende het luchtverkeer en hun eventuele gevolgen vallen uitsluitend en alleen ten laste van de gezagvoerder. Hij/zij zal zowel alle administratieve als materiële boeten en lasten hieruit voortvloeiend moeten dragen. De Raad van Bestuur is ontslagen van elke aansprakelijkheid in dit verband.

ARTIKEL 13: NIEUWE LEDEN

De toetreding van nieuwe leden wordt geregeld in de statuten van de vzw Aero-Kiewit. De aanvragen tot aansluiting dienen aanvaard te worden door de Raad van Bestuur.

Minderjarigen kunnen slechts lid worden van Aero-Kiewit vzw mits voorlegging van een schriftelijke akkoordverklaring van de ouders of voogd.

Tot hun aanvaarding als gewoon lid, kunnen toetredende leden slechts na overleg met en toestemming van de vliegveldoverste clubtoestellen voor langere perioden dan 4 uur reserveren.

ARTIKEL 14: LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage van de leden wordt, op voorstel van de Raad van Bestuur, vastgesteld door de Algemene Vergadering en moet betaald zijn uiterlijk op 31 januari van het lidmaatschapsjaar. Zolang de bijdrage niet betaald is, heeft men geen toestemming om te vliegen.

Toetredende leden betalen een bedrag gelijk aan het jaarlijks lidgeld, omgedeeld in zoveel twaalfden als het aantal nog resterende maanden van het lopende jaar.

ARTIKEL 15: TOETREDINGSBIJDRAGE

Bij overgang van toetredend lidmaatschip naar gewoon lidmaatschap, is elk nieuw lid een eenmalige toetredingsbijdrage verschuldigd voor het gebruik van het bestaande patrimonium, waarvan het bedrag door de Raad van Bestuur is vastgesteld op 125 euro.

ARTIKEL 16: MINUTENPRIJS PER VLIEGTUIG

De minutenprijs per clubvliegtuig wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld. Piloten die met een clubtoestel wensen te vliegen, moeten minimum €150 op hun provisierekening bij Aero-Kiewit vzw hebben staan.

ARTIKEL 17: LUCHTDOPEN

Luchtdopen mogen enkel uitgevoerd worden door piloten die daartoe bevoegd zijn en door de Raad van Bestuur daartoe aangesteld zijn. De prijs van een luchtdoop wordt door de Raad van Bestuur bepaald en komt enkel ten goede van Aero-Kiewit vzw Het is de leden van Aero-Kiewit vzw niet-toegelaten voor eigen rekening luchtdopen of vluchten tegen betaling uit te voeren.

ARTIKEL 18: STARTEN VAN DE MOTOR

Het starten van een vliegtuigmotor is enkel toegelaten aan leden van Aero-Kiewit vzw die in het bezit zijn van een geldige (oefen)vergunning en gekwalificeerd zijn op het betrokken toestel.

Een vliegtuigmotor mag niet gestart worden in de loodsen.

De motor moet steeds stilgelegd worden voor het instappen of uitstappen van passagiers.

Bovendien moet de piloot ervoor zorgen dat de schroefwind niet gericht is naar de loods of naar geparkeerde toestellen en dient hij/zij te vermijden, dat het publiek of de verbruikers op de terrassen erdoor gehinderd worden.

ARTIKEL 19: OFFICIËLE REGISTERS

Elke piloot die een vliegtuig van Aero-Kiewit vzw gebruikt moet de vereiste administratieve formaliteiten i.v.m. luchthavenboek, vliegdagboek, persoonlijk vliegboek en eventuele andere door de bevoegde overheid opgelegde bescheiden precies en in alle oprechtheid vervullen. Afwijking hiervan zal in elk geval door de Raad van Bestuur gesanctioneerd worden.

Bovendien moet het vliegdagboek door de piloot na correcte invulling na elke vlucht worden gehandtekend. Zijn handtekening houdt schuldbekentenis in t.o.v. Aero-Kiewit vzw voor de vluchten op zijn naam en vormt de basis voor de berekening van de verschuldigde bedragen.

ARTIKEL 20: VLUCHTDUUR

De vluchtduur wordt gerekend vanaf het ogenblik dat de motor draait, tot het ogenblik dat hij wordt stilgelegd. Hiertoe is een geijkte klok in elk vliegtuig gemonteerd, waarvan de stand precies in het vliegdagboek moet worden genoteerd na elke vlucht, met afronding naar de volgende minuut.

ARTIKEL 21: METEO – WEIGHT AND BALANCE – BOORDDOCUMENTEN – FORMALITEITEN

METEO/NOTAMS

V��ór elke vlucht moet de piloot zich op de hoogte stellen van weersomstandigheden / NOTAMS. Vóór elke niet-lokale vlucht moet de piloot hetzij telefonisch, hetzij per telefax, hetzij via internet meteodiensten raadplegen m.b.t. de weersomstandigheden in zijn geplande vluchtsector(en).

Weight and Balance

Elke piloot is verplicht het toegelaten gewicht en de gewichtsverdeling van het gebruikte vliegtuig te kennen. Hij/zij moet dit aan de hand van de door de constructeur opgegeven en door de controlediensten van het Bestuur van de Luchtvaart bevestigde schema’s berekenen

Boorddocumenten

De piloot moet ervoor zorgen dat hij alle vereiste boorddocumenten, inclusief zijn persoonlijke, mee aan boord heeft. Bovendien moet hij de geldigheid ervan controleren. Hij/zij dient er tevens voor te zorgen dat de juiste vluchturen worden ingeschreven en – zo nodig – dat de vereiste documenten door de bevoegde diensten worden geparafeerd of afgestempeld.

Formaliteiten

Elke piloot moet vóór het vertrek de toestemming van de vliegveldoverste of een aangeduide plaatsvervanger gekregen hebben.

Alle formaliteiten m.b.t. douane, vluchtplan, etc… moet hij/zij vóór het vertrek vervullen.

Bij verkeer met een land dat niet tot de EU hoort, zijn bijzondere bepalingen van kracht. Zo er op verplaatsing voor een vliegtuig van Aero-Kiewit vzw benzine, olie of technische bijstand tegen betaling werden geleverd, moeten de bewijsstukken na elke reis worden overgemaakt aan Aero-Kiewit vzw. Zonder bewijsstukken worden geen kosten terugbetaald.

ARTIKEL 22: VLIEGBEWEGINGEN OP EN ROND HET VLIEGVELD

De voorschriften voor de vliegbewegingen op en rond het vliegveld dienen strikt nageleefd te worden. Bij niet-naleving kunnen volgende sancties worden opgelegd door de Raad van Bestuur, de vliegveldoverste of een instructeur:

Eerste overtreding: de lidkaart wordt geperforeerd en er dient een re-check met een instructeur worden uitgevoerd;

Tweede overtreding: de lidkaart wordt bijkomend geperforeerd en een maand vliegverbod wordt opgelegd, daarna moet een re-check met een instructeur worden uitgevoerd;

Derde overtreding: de lidkaart wordt bijkomend geperforeerd en er wordt een vliegverbod opgelegd voor de rest van het jaar.

ARTIKEL 23: RESERVATIE / ANNULATIES

Een reservatie moet uiterlijk 48 u voordien worden geannuleerd. Een reservatie blijft gelden tot 15 minuten na het geregistreerde uur. Komt de piloot niet opdagen, dan mag een andere piloot het vliegtuig overnemen. De Raad van Bestuur kan minstens 25 % van de gereserveerde tijd als vluchtduur aanrekenen.

Leden leerling-piloten moeten de met hun instructeur afgesproken data en uren respecteren of eventuele wijzigingen/belet tijdig meedelen.

Dit artikel is niet van toepassing in geval van heirkracht.

ARTIKEL 24: MEERDAAGSE REIZEN – RALLY’S

Indien een vliegtuig voor één of meerdere dagen gereserveerd werd, dan verbindt de piloot zich ertoe minimum twee uren per dag met het toestel te vliegen. Worden deze twee uren per dag niet bereikt, dan zal het verschil extra worden aangerekend bij afrekening.

Voor weekend- en feestdagen is het vereiste minimum drie uren per dag.

Deze regel geldt niet in het geval van heirkracht.

ARTIKEL 25: STARTVERBOD

De vliegveldoverste heeft de bevoegdheid om elk lid startverbod op te leggen of het gebruik van vliegtuigen of infrastructuur van Aero-Kiewit v.z.w. te weigeren.

Het betreffend lid kan hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van Bestuur, die hierover dan een beslissende uitspraak moet doen, tijdens de eerstvolgende vergadering, uiterlijk binnen 1 maand.

ARTIKEL 26: KUNSTVLUCHTEN

Het is ten strengste verboden met “normal and utility category” toestellen kunstvluchten uit te voeren.

Zo er al een hiertoe geschikt clubtoestel beschikbaar is, dan mag slechts met toelating van de vliegveldoverste en in begeleiding of onder toezicht van een door Aero-Kiewit vzw aangestelde instructeur in een speciaal toegewezen sector van het luchtruim en met een opgelegde minimum vlieghoogte een kunstvlucht worden uitgevoerd.

ARTIKEL 27: PARKEREN VAN VLIEGTUIGEN OF ANDERE VOERTUIGEN OP EN ROND HET VLIEGPLEIN

Vliegtuigen moeten geparkeerd worden op de door de vliegveldoverste aangeduide plaatsen.

Op andere plaatsen van het terrein mogen geen vliegtuigen, voertuigen of enig gereedschap geplaatst worden, behoudens toelating van de vliegveldoverste. Bij overtreding worden zij verwijderd op kosten en voor risico van de eigenaar of gebruiker.

Voor vliegtuigen, die niet tot de vloot van Aero-Kiewit vzw horen en langer dan 72 uren gestationeerd worden, moet voorafgaand toelating van de Raad van Bestuur verkregen worden, die bovendien de plaats en het standgeld hiervoor bepaalt.

Voertuigen worden onder geen beding zonder voorafgaande toelating van de Raad van Bestuur op het vliegplein toegelaten.

De hoofdingang dient altijd vrijgehouden te worden en dit om veiligheidsredenen, voertuigen mogen enkel op de daartoe afgebakende plaatsen te worden geplaatst. Voertuigen die de hoofdingang blokkeren, zullen verwijderd worden op kosten en risico van de eigenaar of gebruiker.

ARTIKEL 28: BEZOEKERS

Leden mogen slechts na toelating van een lid van de Raad van Bestuur of van de vliegveldoverste bezoekers rondleiden in de loodsen of op het vliegplein.

ARTIKEL 29: ROOKVERBOD

Het is aan iedereen verboden te roken op het vliegveldterrein.

ARTIKEL 30: NOODLANDING / ONGEVAL

In geval van noodlanding of ongeval moet de piloot onmiddellijk de vliegveldoverste of zijn aangestelde plaatsvervanger verwittigen. Tevens dienen alle reglementen inzake noodlanding of ongeval nageleefd te worden.

ARTIKEL 31: EIGENAARS

Elke eigenaar die zijn toestel in een loods of op het terrein van Aero-Kiewit vzw wil plaatsen, moet lid zijn van Aero-Kiewit vzw. Hij/zij sluit hiertoe een contract af met Aero-Kiewit vzw, waarin huur, betalingsmodaliteiten, duur, plichten en rechten nauwkeurig worden beschreven.

In elk geval is het hem/haar niet toegestaan:

 • niet-leden van Aero-Kiewit vzw in de betreffende loods toe te laten, tenzij hiervoor toestemming werd verleend door de vliegveldoverste.
 • met zijn/haar toestel scholing te (laten) geven, tenzij hiervoor toestemming werd verleend door de Raad van Bestuur.
 • met zijn/haar toestel luchtdopen te (laten) geven, tenzij in overleg met de vliegveldoverste en in voorkomend geval op eigen risico.
 • zonder toestemming van de Raad van Bestuur in de loods aan het vliegtuig te (laten) werken.

Hij/zij staat bovendien in voor de orde en netheid van de loods.

ARTIKEL 32: SCHORSING

De vliegveldoverste is door de Raad van Bestuur gemachtigd om bij vastgestelde fouten of onregelmatigheden:

 • gedurende maximaal 30 dagen een startverbod voor de betrokkene uit te vaardigen. Tegen deze sanctie kan de betrokkene beroep aantekenen bij de Raad van Bestuur, die binnen de zeven dagen moet vergaderen en een beslissing nemen.
 • een verbod om het vliegplein te betreden opleggen. Hierover moet de vliegveldoverste rapport uitbrengen bij de Raad van Bestuur voor verder gevolg.

ARTIKEL 33: DE VLIEGVELDOVERSTE

 1. Het Bestuur van de Luchtvaart legt elk privaat vliegveld de verplichting op om de verantwoordelijkheid van alle vliegbewegingen te laten dragen door de vliegveldoverste, zie circulaire CIR/GDF04
 2. De vliegveldoverste is verantwoordelijk op het vliegveld, hij neemt alle vereiste beslissingen om de vluchten efficiënt en veilig te laten verlopen. Hij:
 • 2.1. wijst de piloten op de verplichting om luchthavenboek en vliegtuigdocumenten correct in te vullen
 • 2.2. is op het vliegveld aanwezig tijdens de openingsuren
 • 2.3. stelt na controle van de startbaan en taxibaan het vliegveld al danniet open.
 • 2.4. opent en sluit het vliegveld en tekent het luchthavenboek bij openen
 • 2.5. bepaalt de start- en landingsrichting
 • 2.6. geeft al dan niet toestemming tot vliegen
 • 2.7. controleert naar goeddunken de vliegvergunningen
 • 2.8. volgt de weersomstandigheden van nabij
 • 2.9. doet vliegtuigen op de ervoor voorziene plaatsen in de loodsen en op het terrein plaatsen.
 1. In de uitvoering van hogervermelde taken is de vliegveldoverste verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur van Aero-Kiewit vzw en aan het Bestuur van de Luchtvaart.
 2. Het vliegveld wordt als gesloten beschouwd, indien geen bevoegde vliegveldoverste of een aangestelde plaatsvervanger aanwezig is.
 3. Het gezag van de vliegveldoverste geldt voor alle op het vliegveld Aero-Kiewit vzw actieve personen, al dan niet lid.
 4. De Raad van Bestuur kan een “Hoofdvliegveldoverste” aanstellen die: – over voldoende ervaring beschikt – niet permanent of regelmatig aanwezig moet zijn, op voorwaarde dat voor een plaatsvervanger wordt gezorgd – indien aanwezig, de eerste in functie is en het werk van de plaatsvervanger(s) organiseert en coördineert.
 5. De vliegveldoverste kan optreden bij niet-naleving van de in het Intern Reglement vastgestelde regels en voorschriften.

ARTIKEL 34: WERKUREN LEDEN

Elk lid is verplicht, naar best vermogen, zijn bijdrage te leveren voor de in de club te verrichten werkzaamheden. Twintig uren per lid en per jaar is wenselijk. De Raad van Bestuur organiseert en ziet toe op het naleven van deze regel.

ARTIKEL 35: SANCTIES BIJ NIET-NALEVING

De Raad van Bestuur kan bij niet-naleving van hogervermelde regels en voorschriften:

 • een schorsing tot vliegen opleggen (cfr. statuten), zowel voor privéeigenaars als voor leden die met clubtoestellen vliegen.
 • (bijkomend) een geldelijke boete opleggen (minimum €125 – maximum eventueel niet door verzekering terugbetaald bedrag)
 • de toegang tot het terrein en de gebouwen van Aero-Kiewit vzw ontzeggen.

ARTIKEL 36: LAATTIJDIGE BETALINGEN

Telkens wanneer aan een lid, wegens laattijdigheid van een aan de vzw Aero-Kiewit te verrichten betaling, een herinnering moet gericht worden is dit lid een administratiekost van 10 EUR verschuldigd, ongeacht de aard van de betaling.

ARTIKEL 37: AANVAARDING EN GELDIGHEID

Aanvaarding

Een exemplaar van dit Intern Reglement wordt aan elk lid overhandigd. Door betaling van het lidgeld aanvaardt het lid dit Intern Reglement.

Geldigheid

Na goedkeuring door de Algemene Vergadering en door uithangen “Ad Valvas” in het pilotenlokaal.

Herziene en geactualiseerde versie, opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 18 februari 2006.