Vliegveldhandboek

Inleiding

VOORWOORD

De uitbating en het onderhoud van het luchtvaartterrein zal gebeuren in overeenstemming met de procedures vermeld in het vliegveldhandboek. Om de veiligheid van de luchtvaartuigen te waarborgen kan het Directoraat-generaal Luchtvaart schriftelijke richtlijnen geven aan de uitbater van het luchtvaartterrein om de in het vliegveldhandboek uiteengezette procedures te wijzigen. Het vliegveldhandboek zal aangepast worden na het ontvangen van een schriftelijke richtlijn vanwege het Directoraat-generaal Luchtvaart met de eis het handboek aan te passen in overeenstemming met deze richtlijn.

DISTRIBUTIELIJST

Huidig vliegveldhandboek werd opgesteld in 5 exemplaren en overgemaakt aan:

  1. FOD Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Luchtvaart, Directie Luchtruim en Luchthavens, City Atrium - Vooruitgangstraat 56, B-1210 Brussel
  2. Hoofdvliegveldoverste Hoffman Remy, Luchtvaartstraat 100 te 3500 Hasselt
  3. Aero-Kiewit vzw, Luchtvaartstraat 100 te 3500 Hasselt (ter beschikking van de bevoegde ambtenaren van het Directoraat-generaal Luchtvaart)
  4. Zweefvliegclub Albatros vzw, Luchtvaartstraat 100 te 3500 Hasselt
  5. Smets Aviation Service, Luchtvaartstraat te 3500 Hasselt

NIEUWE UITGAVE

Deze nieuwe uitgave, opgesteld d.d. 5 november 2017, vervangt alle vorige uitgaven van het vliegveldhandboek. De digitale versie van het nieuwe vliegveldhandboek is terug te vinden op de website van Aero-Kiewit. (www.aero-kiewit.be). In het pilotenlokaal ligt het vliegveldhandboek steeds ter inzage van alle clubleden en bezoekende piloten.

VERSPREIDING AMENDEMENTEN

De verspreiding van de amendementen gebeurt door de vliegveldoverste en gebeurt schriftelijk. Elke verandering die de veiligheid van de vliegbewegingen in het gedrang brengen of opgelegd worden door de FOD Directoraat-generaal Luchtvaart geeft aanleiding tot het uitbrengen van een nieuw amendement.

OPGESTELD

Te Hasselt/Kiewit, 5/11/2017

 

Namens Aero-Kiewit vzw

Danny Schoefs, secretaris

 

 

Inhoudsopgave

DEEL 1:  ALGEMEENHEDEN

1.1  VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

1.2  SYSTEEM VOOR DE REGISTRATIE VAN DE VLIEGBEWEGINGEN

 

DEEL 2:  INLICHTINGEN OVER DE LOCATIE VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

2.1  PLAN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN MET DE VOORNAAMSTE INRICHTINGEN

2.2  PLAN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN WAAROP DE GRENZEN ZIJN AANGEDUID

2.3  PLAN WAAROP DE AFSTAND VAN HET LUCHTVAARTTERREIN TOT DE MEEST NABIJE STAD OF AGGLOMERATIE IS AANGEDUID

2.4  INLICHTINGEN OVER HET EIGENDOMSBEWIJS VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

 

DEEL 3:  INLICHTINGEN OVER HET LUCHTVAARTTERREIN DIE MEEGEDEELD MOETEN WORDEN AAN DE LUCHTVAARTINFORMATIEDIENST

3.1  INLICHTINGEN VAN ALGEMENE AARD

3.2  AFMETINGEN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN EN AANVERWANTE INLICHTINGEN

3.3  BESCHRIJVING VLIEGVERKEERKRINGEN

3.4  TOE TE PASSEN VLIEGVELDMINIMA

3.5  BESCHRIJVING BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

 

DEEL 4:  INLICHTINGEN OVER DE PROCEDURES VOOR DE UITBATING VAN HET LUCHTVAARTTERREIN EN DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

4.1  IDENTITEIT UITBATER

        4.1.1  Aero-Kiewit vzw - Statuten
        4.1.2  Aero-Kiewit vzw - Raad van Bestuur

4.2  GEBRUIKSREGLEMENT VAN HET VLIEGVELD

4.3  MILIEUVERGUNNING

4.4  DADINGSOVEREENKOMST

4.5  TOEGANG TOT HET BEWEGINGSTERREIN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

4.6  VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR HET LUCHTVAARTTERREIN

        4.6.1  Veiligheidszones
        4.6.2  Algemene veiligheidsmaatregelen
        4.6.3  Maatregelen ter voorkoming van brand
        4.6.4  Maatregelen ter voorkoming van een ongeval

4.7  NALEVEN VAN DE CIRCULAIRE EN REGELGEVING

        4.7.1  Ingezette personen voor het in stand houden van de circulaire en andere regelgeving

                   4.7.1.1  Verantwoordelijke scholing & wetgeving

                   4.7.1.2  Bevelvoering luchtvaartterrein

                   4.7.1.3  Raad van Bestuur

        4.7.2  Ingezette middelen voor het in stand houden van de circulaire en andere regelgeving

        4.7.3  Raad van Bestuur & instructeurs

4.8  HULPVERLENING BIJ BRAND EN ONGEVALLEN

        4.8.1  Aanwezig hulpmateriaal

        4.8.2  Nuttige telefoonnummers bij noodgevallen

4.9  MACHTIGING LUCHTARBEID EN/OF LUCHTDOPEN

 

DEEL 5:  BIJLAGEN

5.1  VLIEGVELDOVERSTEN AERO-KIEWIT

5.2  SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR AERO-KIEWIT

5.3  MACHTIGING LUCHTARBEID EN LUCHTDOPEN NR.151

5.4  SAMENSTELLING ATO BE/322 AERO-KIEWIT

 

Deel 1: Algemeenheden

1.1  VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

Hierbij bevestigt Aero-Kiewit vzw dat het luchtvaartterrein, wanneer het beschikbaar is voor opstijgen en landen van luchtvaartuigen, steeds door iedereen onder dezelfde voorwaarden gebruikt mag worden voor alle luchtvaartuigen met een maximaal toegelaten opstijgmassa tot en met 5.700 kg.

1.2  SYSTEEM VOOR DE REGISTRATIE VAN DE VLIEGBEWEGINGEN

De registratie van iedere vliegbeweging te Aero-Kiewit wordt opgenomen in een geïnformatiseerd luchthavenboek. De outprints van het luchthavenboek, opgesplitst in binnenlandse en buitenlandse vluchten, worden gedurende 10 jaar bijgehouden door de (hoofd)vliegveldoverste te Aero-Kiewit.

 

Deel 2: Inlichtingen over de locatie van het luchtvaartterrein

2.1  PLAN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN MET DE VOORNAAMSTE INRICHTINGEN

2.2  PLAN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN WAAROP ZIJN GRENZEN ZIJN AANGEDUID

2.3  PLAN WAAROP DE AFSTAND VAN HET LUCHTVAARTTERREIN TOT DE MEEST NABIJE STAD OF AGGLOMERATIE IS AANGEDUID

2.4  INLICHTINGEN OVER HET EIGENDOMSBEWIJS VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

 

Deel 3: Inlichtingen over het luchtvaartterrein die meegedeeld moeten worden aan de luchtvaartinformaticadienst

3.1  INLICHTINGEN VAN ALGEMENE AARD

           1.  Aero-Kiewit vzw (motorvliegclub)

                Luchtvaartstraat 100  I  B-3500 Hasselt  I  Tel. +32 (0)11 21 25 50

                Activiteiten: ULM + motorvliegen + scholing  I  Website: www.ebzh.be

                      Taverne Aero-Kiewit: zelfstandige uitbating "BVBA Dranken Indeherberg"

                      Luchtvaartstraat 100  I  B-3500 Hasselt  I  Tel. +32 (0)11 21 25 50

                      Openingsuren: 10.00-21.00 uur (maandag - donderdag - zondag)

                      Openingsuren: 10.00-23.00 uur (dinsdag - vrijdag - zaterdag)

                      Wekelijkse sluitingsdag: woensdag

           2.  Albatros vzw (zweefvliegclub)

                Luchtvaartstraat 100  I  B-3500 Hasselt  I  T. +32 (0)11 21 01 30  I  T. +32 (0)485 48 16 58  I  F. +32 (0)11 21 01 30

                Activiteit: zweefvliegen  I  Website: www.zweefvliegen-hasselt.be

           3.  Smets Aviation Service

                Luchtvaartstraat 94  I  B-3500 Hasselt

 

3.2  AFMETINGEN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN EN AANVERWANTE INLICHTINGEN

3.2.1  Runway

3.2.2  Startbaanstrook

3.2.3  Veiligheidszones

3.2.4  Parkeerplaatsen voor luchtvaartuigen

3.2.5  Lichtbebakening

3.2.6  Toegelaten luchtvaartuigen

3.2.7  Toegelaten activiteiten

3.2.8  Omvang activiteiten: vloot ca. 63 toestellen

 

3.3  BESCHRIJVING VLIEGVERKEERKRINGEN

De vliegverkeerkringen bevinden zich steeds ten noorden van de startbaan met als reden het niet overvliegen van “Provinciaal domein Bokrijk”.

 

3.4  TOE TE PASSEN VLIEGVELDMINIMA

3.4.1  Het vliegveld wordt geopend indien volgende minima aanwezig zijn:

3.4.2  Prior Permission Required (PPR):

Voorafgaandelijke toestemming van de exploitant, vliegveldoverste of zijn plaatsvervanger, is vereist voor landing en vertrek van een luchtvaartuig

3.4.3  Openingsuren vliegveld (HJ):

           1) navigatievluchten; vluchten met vertrek of aankomst op een ander vliegveld,

           2) het terug optrekken van vliegveldvreemde toestellen,

           3) de vlucht van zweeftoestellen.

           (beperking openingsuren vliegveld volgens geldende milieuvergunning)

 

3.5  BESCHRIJVING BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

De aanwezige inrichtingen en uitrustingen zijn:

3.5.1  Clubhuis Aero-Kiewit

           - algemeen telefoonnummer +32 (0)11 21 25 50

           - radiofrequentie 118.325 MHz: roepnaam ‘HASSELT RADIO’

           - digitale anemometer, aldislamp, internet aansluiting,        

           - EHBO-materiaal…

 3.5.2  Clubhuis Albatros

3.5.3  Vliegtuigloodsen (van west naar oost)

           Vliegtuigherstelplaats, bureelruimtes, vergaderzaal en privé-woongelegenheid de heer Bernard Smets

           Gecompartimenteerde loods (5 compartimenten) voor stalling privé-luchtvaartuigen

           Loods voor stalling luchtvaartuigen

           Gecompartimenteerde loods (5 compartimenten) voor stalling clubtoestellen en privé-luchtvaartuigen + werkplaats

           Gecompartimenteerde loods (2 compartimenten) voor clubtoestellen en privé-luchtvaartuigen

           Loods met sleeptoestellen en zweefvliegtuigen

3.5.4  Tankstation & tankplatform

3.5.5  Visuele hulpmiddelen

       3.5.5.1  Seingebied-signalenvierkant

       3.5.5.2  Grondbebakening

       3.5.5.3  Windrichtingaanwijzer

 

Deel 4: Inlichtingen over de procedures voor de uitbating van het luchtvaartterrein en de veiligheidsmaatregelen

4.1  IDENTITEIT UITBATER

Inlichtingen betreffende de identiteit van de uitbater omtrent het luchtvaartterrein:

4.1.1  Aero-Kiewit vzw - Statuten

4.1.2  Aero-Kiewit vzw - Raad van Bestuur

 

4.2  GEBRUIKSREGLEMENT / INTERN REGLEMENT VAN HET VLIEGVELD

Intern reglement zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 18.02.2006

 

4.3  MILIEUVERGUNNING

Milieuvergunning klasse 2

 

4.4  DADINGSOVEREENKOMST

Dadingsovereenkomst opgesteld op 09.02.1998 tussen enerzijds motorvliegclub en vliegveld-exploitant Aero-Kiewit vzw en anderzijds vliegveldgebruiker zweefvliegclub Albatros vzw.

 

4.5  TOEGANG TOT HET BEWEGINGSTERREIN VAN HET LUCHTVAARTTERREIN

Elke toegang tot het vliegveldterrein, met uitzondering van de clubleden, vereist de toelating van de vliegveldoverste, één van zijn plaatsvervangers of een lid van de Raad van Bestuur. Albatros vzw mag op het terrein gebruik maken van maximaal twee autovoertuigen die enkel dienen om zweefvliegtuigen te verplaatsen en om gebruikers van zweefvliegtuigen naar- en van de startplaats te brengen.

 

4.6  VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR HET LUCHTVAARTTERREIN

Inlichtingen betreffende de genomen en te nemen veiligheidsmaatregelen voor het voorkomen van een ongeval of brand, met name:

4.6.1   Veiligheidszones

           - in de oostelijke richting (RWY 09): 75 meter

           - in de westelijke richting (RWY 27): 200 meter

4.6.2   Algemene veiligheidsmaatregelen

4.6.3  Maatregelen ter voorkoming van brand

4.6.4   Maatregelen ter voorkoming van een ongeval

 

4.7  NALEVEN VAN DE CIRCULAIRE EN REGELGEVING

4.7.1  De ingezette personen voor het in stand houden van de circulaire en andere regelgeving zijn:

       4.7.1.1  Verantwoordelijke scholing, wetgeving en circulaire:

       4.7.1.2  Bevelvoering luchtvaartterrein

       4.7.1.3  Raad van Bestuur en instructeurs

4.7.2   De ingezette middelen voor het in stand houden van de circulaire en andere regelgeving zijn:

 

4.8. HULPVERLENING BIJ BRAND EN ONGEVALLEN

Het luchtvaartterrein beschikt niet over een crisisplan. Een door de plaatselijke brandweercommandant goedgekeurd plan voor hulpverlening bij brand en ongevallen, inclusief een evacuatieplan, wordt jaarlijks voor de opendeurdagen opgemaakt.

4.8.1   Aanwezig hulpmateriaal

           - brandblussers CO²

           - poederblussers 6 kg ABC

           - brandblusser 50 kg ABC

4.8.2   Nuttige telefoonnummers bij noodgevallen:

                    1)  Dringende tussenkomsten  I  011 / 22 20 22

                    2)  Gewone oproepen  I  011 / 22 49 24

                    1)  Dringende bijstand 24-24 uur  I  011 / 26 26 66

                    2)  Gewone oproepen  I  011 / 22 29 82

 

            Campus Virga Jesse  I  Stadsomvaart 11  I  3500 Hasselt  I  011 / 30 81 11

            Campus Salvator  I  Salvatorstraat 20  I  3500 Hasselt  I  011 / 28 91 11

            Campus Sint-Ursula  I  Diestersteenweg 8  I  3540 Herk-De-Stad  I  013 / 55 17 11

                                          

4.9.  MACHTIGING LUCHTARBEID EN/OF LUCHTDOPEN

 

Deel 5:  Bijlagen     

5.1  LIJST VLIEGVELDOVERSTEN AERO-KIEWIT

5.2  SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR AERO-KIEWIT

5.3  MACHTIGING LUCHTARBEID EN LUCHTDOPEN NR.151

5.4  SAMENSTELLING ATO BE/322 AERO-KIEWIT

 

Aero-Kiewit vzw. All rights reserved | Powered by Manol Informatics